Opis Projektu

LINK DO SPOTKANIA ONLINE
JEST W ZAKŁADCE AKCJE INFORMACYJNE

Opracowanie Studium techniczno–ekonomiczno-środowiskowego
z elementami Koncepcji Programowej dla zadania pod nazwą

„Budowa obwodnicy Złotego Stoku w ciągu DK 46”

wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

DATA PODPISANEJ UMOWY

28/07/2021 r.

WARTOŚĆ UMOWY

4 408 147,80 zł

DATA REALIZACJI

28/07/2025 r.

Aktualności

Opis projektu

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest opracowanie Studium techniczno–ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46”.

Lokalizacja zadania inwestycyjnego:

Województwa: dolnośląskie, opolskie
Powiat: ząbkowicki, nyski
Gminy: Złoty Stok, Bardo, Kamieniec Ząbkowicki, Paczków

Parametry techniczne projektowanej obwodnicy Złotego Stoku:

klasa techniczna: GP
przekrój poprzeczny 1×2
szerokość pasa ruchu: 3,5 m
szerokość poboczy gruntowych: 1,5 m
nawierzchnia: bitumiczna
kategoria ruchu: KR5 (zgodnie z prognozą ruchu)
dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

Uwaga: docelowe parametry techniczne zostaną dobrane na dalszym etapie pracy.

Celem opracowania jest:

 1. Stadium STEŚ-R – pierwszy etap o charakterze ogólnym:
  • wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności,
  • uściślenie przebiegu tras poszczególnych wariantów (na podstawie analizy wariantów i uzyskanych opinii) oraz ostateczne uzyskanie typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych,
  • dostarczenie informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,
  • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 2. Stadium KP i PFU – drugi etap stanowiący uszczegółowienie opracowanych w pierwszym etapie rozwiązań:
  • uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego polegające na ustaleniu szczególnych rozwiązań geometrycznych dróg, konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego oraz przedmiaru robót i kosztorysu dla kluczowych elementów przedsięwzięcia,
  • określenie wytycznych do projektu budowlanego.

Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział we Wrocławiu

www.gddkia.gov.pl

Wykonawca

Biuro Projektów Dróg i Mostów
„BBKS-PROJEKT” Sp. z o.o.

www.bbks-projekt.pl